Όπως προβλέπει η ΚΥΑ υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.36587/2021 (ΦΕΚ 2476/Β΄/10-6-2021), επιτρέπεται η λειτουργία όλων των βιβλιοθηκών αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 22 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.69543/31-10-2020 (Β΄ 4810) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει, με τη λειτουργία των αναγνωστηρίων εντός αυτών.

Συνεπώς, η Βιβλιοθήκη, συμπεριλαμβανομένου του αναγνωστηρίου, λειτουργεί κανονικά με υποχρεωτική χρήση μάσκας από όλους και τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των χρηστών.