Στο χώρο του Αναγνωστηρίου δημιουργήθηκε το Κέντρο Πληροφόρησης στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος “Κοινωνία της Πληροφορίας” του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Αποτελείται από 7 υπολογιστές, εκτυπωτές και scanner που βρίσκονται στη διάθεση του κοινού (κανονισμός χρήσης Υπολογιστών).

Στόχος του Κέντρου Πληροφόρησης είναι να εξασφαλίζει στο κοινό την πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υλικό ενημέρωσης για μια σειρά θεμάτων όπως εκπαίδευσης, πολιτισμού κλπ. Επιπλέον θα εξοικειώσει και θα εντάξει τους χρήστες στην Κοινωνία της Πληροφορίας.