Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ναυπλίου “Ο Παλαμήδης”, ενημερώνει το κοινό ότι, κατόπιν της υπ. αριθμ. Δ1α/ΓΠοικ 71342 (ΦΕΚ 4899 6.11.2020) απόφασης, αναστέλλει τη λειτουργία της για το χρονικό διάστημα από 07/11/2020 έως και 30/11/2020.