Η Βιβλιοθήκη εποπτεύεται από το Εφορευτικό Συμβούλιο με 3ετή θητεία, που ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Αποτελείται από τα εξής μέλη:

Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά μέλη
Πρόεδρος: Τσιλιμίγκρας Βασίλειος Λαδά Ευφροσύνη
Αντιπρόεδρος: Σοϊμοίρη Δήμητρα Μπαράτση Δέσποινα
Μέλη: Δοντά Μαρία Τσουλουχά Μαρίνα
Ζώνιου Χριστίνα Μπουμπάρης Νικόλαος
Καλκούνου Καλλιόπη – Θέτιδα Ζαχαράκης Εμμανουήλ