Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ναυπλίου

 

Όροι και προϋποθέσεις παραχώρησης αίθουσας της Βιβλιοθήκης